Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 7 | Archief 2015 - 2019

Centrale Ondernemingsraad: ‘Het is onze rol opbouwend kritisch te zijn’

Vergoedingen voor laptops of iPads, consequenties van functioneringsgesprekken, plannen voor onderwijsontwikkeling of de aansluiting van andere scholen bij Landstede Groep. Voordat plannen worden gerealiseerd, buigt de Centrale Ondernemingsraad zich erover. Een gesprek met voorzitter Henk Drost en secretaris Birgit Michies.

Wat doet de COR?
Henk: ‘De COR is de centrale ondernemingsraad. Daarin zitten afgevaardigden van de ondernemingsraden van de twaalf Landstede Groep-eenheden. Wij behandelen zaken die impact hebben op meerdere eenheden. Je kunt dan denken aan de vakantieplanning, besluiten met betrekking tot functioneringsgesprekken, het formatieplan, de jaarrekening of zaken rondom personeelsbeleid. Zaken die van belang zijn voor de hele organisatie. Vervolgens kunnen de eenheden hun formatiebeleid, begroting of personeelsbeleid zelf vormgeven op de eenheid, binnen de afspraken die er centraal zijn gemaakt.’

De COR kan besluiten om niet in te stemmen met plannen van het CvB. Kunnen jullie daarvan een voorbeeld geven?
Henk: ‘Dat gebeurde met de regeling Bring your own device. BYOD komt erop neer dat medewerkers hun eigen device, laptop of iPad kunnen gebruiken voor hun werk. Wij vonden deze regeling qua vergoeding en verantwoordelijkheid niet goed in elkaar zitten. Wij hebben toen besloten om hiervoor geen instemming te verlenen.’

Birgit: ‘Wanneer wij het niet eens zijn met een plan, proberen we in eerste instantie een compromis te vinden met het CvB. Wanneer dat niet lukt, kunnen wij besluiten geen instemming te verlenen. In het uiterste geval kunnen we zelfs een rechtszaak beginnen, maar zover is het nooit gekomen.’

Zijn jullie daar wel eens bij in de buurt gekomen?
Henk: ‘Ja, een aantal jaren geleden lag er een plan om ICT-medewerkers van Landstede onder te brengen in een extern bureau. Wij waren daar tegen vanwege het belang van de medewerkers. Na overleg met het CvB is dat plan niet doorgegaan. Naast de werknemers was onze zorg ook de continuïteit van de serviceverlening op ICT-gebied.’

Birgit: ‘Van de dertig ICT-medewerkers zijn er wel vijftien voor dat externe bureau gaan werken, de zogenoemde Bison-medewerkers, maar wel onder dienstverband van Landstede. Onlangs heeft Landstede deze private partij afgestoten. De zorg van ons als COR richt zich dan op het personeel: Denk erom, dat is Landstede-personeel. Zij werken nu weer binnen Landstede.’

Voor wie is de COR er primair?
Henk: ‘Wij vertegenwoordigen alle twaalf eenheden van Landstede MBO inclusief de serviceorganisatie, Kinderopvang, Welzijn en het Thomas a Kempis College (TAK).

Wij hebben vier speerpunten. 1. Het onderwijs: komen plannen ten goede aan de kwaliteit? 2. De medewerkers: wat voor impact hebben beslissingen op hen? 3. De organisatie: dragen besluiten bij aan een goede organisatie? 4. Financieel: kunnen de plannen financieel gezien uit?'

De leden van de COR vertegenwoordigen in de eigen OR de belangen van hun eenheid. In de COR het algemeen belang. Leidt dat weleens tot lastige situaties?
Birgit: ‘Dat gebeurt niet vaak omdat we heel helder zijn over onze rol binnen de COR, maar het is weleens voorgekomen. Een aantal jaar geleden kregen we bijvoorbeeld de vraag van het CvB hoe wij tegenover het aansluiten van Menso Alting bij Landstede Groep stonden. Daar zat voor ons een stuk pijn. Want Landstede personeel dat niet voldoet aan de eisen van Menso Alting op het gebied van geloof, mag daar niet lesgeven. Omgekeerd mag het wel.

Daar kwam bij dat Menso Alting en ons Landschap Gezond & Wel dezelfde doelgroep heeft: leerlingen verzorging en verpleging. We hebben toen de afweging gemaakt: wat kost de aansluiting van Menso Alting ons en wat levert het ons op? Voor onze opleiding was het een bedreiging, maar voor Landstede breed was het een verbetering, want Menso Alting trekt leerlingen die anders naar andere christelijke opleidingen gaan. We hebben toen, vanwege het algemeen belang van Landstede, ingestemd. Negatieve effecten in studentenaantal, waar we bang voor waren, bleken maar voor een jaar te gelden.’

Wat speelt er op dit moment?
Henk: ‘Het Samen Verder-traject is een groot onderwerp. Net als de herstructurering van de kwalificatiestructuur in het mbo. Dat heeft impact op ons als collega’s. Op dit moment wordt ook gewerkt aan het opstellen van een strategisch personeelsplan. Dit is een onderdeel van het Samen Verder-proces. Wij maken niet zelf de plannen, maar we denken wel na over wat er - wat ons betreft - in moet staan.’

Birgit: ‘Bijvoorbeeld iets over de beoordeling van collega’s rondom functioneringsgesprekken of beleid met betrekking tot ouder wordende docenten. Zodra het CvB het plan aan ons voorlegt, kunnen wij onze input geven. Het CvB kan dan beslissen of zij die input meeneemt of niet. Vervolgens besluiten wij of we instemmen met het plan.’

Welke middelen hebben jullie om je taak uit te voeren?
Henk: ‘De COR heeft informatierecht, initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht. Informatierecht betekent dat wanneer wij een vraag stellen aan het CvB, zij ons daar antwoord op horen te geven. Initiatiefrecht geeft ons de mogelijkheid om uit alle zaken die spelen binnen Landstede te kijken of er onderwerpen zijn die wij willen bespreken met het CvB. Het adviesrecht geeft ons het recht om advies te geven over plannen van het CvB en het instemmingsrecht benoemd de onderdelen waarop het CvB aan de COR instemming hoort te vragen.’

Hoe verhoudt de COR zich tot de organisatie?
Birgit: ‘Het is onze rol om opbouwend kritisch te zijn. Dat ben ik als politicus en als COR-lid idem dito.'

Hoe weet de organisatie waar jullie mee bezig zijn?
Henk: ‘De verslagen van ons overleg komen op intranet, maar voor veel collega’s is het toch vaak een ver-van-mijn-bed-show. De meeste medewerkers zijn primair gericht op het geven van onderwijs. Het zou mooi zijn als iedereen meer wil weten over de werking van de organisatie. Maar ik snap ook dat ze de energie en focus houden op hun directe werkzaamheden. Toch zijn er zeker onderwerpen die ook voor hen van belang zijn, zoals het eerdergenoemde Samen Verder-traject. Wij gaan overigens nadenken over een andere vorm van informatievoorziening richting de achterban.’

Hoe komen jullie zelf aan je informatie?
Birgit: ‘We worden op de hoogte gebracht door collega’s, lezen zaken op intranet, horen dingen via de taakhouders, de leden van de Raad van Toezicht en natuurlijk via het CvB. Daarmee vergaderen wij zo’n tien keer per jaar. Naast dit maandelijks overleg hebben wij als COR elke week eigen overleg.’

Henk: ‘We nodigen daarnaast ook mensen uit om ons van informatie te voorzien. Bijvoorbeeld van de afdeling P&O en de serviceorganisatie.

Wat was jullie drijfveer om lid te worden van de COR?
Henk: ‘Ik vind het mooi om te kijken hoe ik vanuit mijn positie kan meehelpen aan het verbeteren van de organisatie. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.’

Birgit: ‘Ik heb zelf een fusie meegemaakt waarbij de belangen van de medewerkers niet goed werden behartigd. Ik heb toen enorm gevochten om dat voor elkaar te krijgen. Ik weet dus hoe belangrijk het is dat iemand opkomt voor de medewerkers en voor de organisatie.’
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7