Landstede Groep
   
Jaargang 2015 | Editie 2 | Archief 2015 - 2019
Thema Passend Onderwijs

DOC 93: Optimale kansen voor iedere leerling

Inge Schulkes (teamleider) en Christa Heeman (coördinator toelating) leggen uit hoe ze met ingang van het huidige schooljaar met DOC 93 Passend Onderwijs bieden.

Wat doen jullie precies?

'DOC 93 is een kleinschalige setting waar leerlingen met een doorverwijzing  onderwijs volgen in kleine klassen en extra begeleiding krijgen op zowel didactisch als sociaal emotioneel vlak. Het is een plek die de mogelijkheid biedt om klas 1 en 2 op het niveau van de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en theoretische leerweg te volgen. Het is eigenlijk een onderwijsplek tussen het speciaal- en het regulier onderwijs in, bedoeld om de leerling zo snel mogelijk de overstap naar een reguliere school te kunnen laten maken.'  

Voor wie is DOC 93 bedoeld?


'De grootste groep doorverwijzingen zijn leerlingen die vanuit het primaire onderwijs komen en daar heel veel extra ondersteuning hebben gehad. Die extra ondersteuning was daar veelal goed te organiseren, vanwege de relatief kleine setting, met één klas en één of twee vaste leerkrachten. Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs rijzen er dan allerlei problemen. Dat begint al bij de grotere reisafstand van en naar school, het grote gebouw, de vele lokalen, het vakleerkrachtensysteem en onverwachte situaties. Er wordt - nog los van de leervraag - veel meer zelfredzaamheid verwacht qua organiseren, plannen en taakaanpak. Daarnaast is er een groep leerlingen die in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs vastloopt. Ook hen bieden we een kleinschalige leeromgeving met extra ondersteuning.'

Welke ondersteuning krijgen de leerlingen bij jullie?


'De manier waarop we die hulp en ondersteuning bieden is heel divers en dat heeft weer te maken met de enorme diversiteit van de problematiek waarmee we te maken krijgen. Het varieert van grote leerproblemen, concentratieproblemen en gedragsproblemen tot ernstige sociaal emotionele problematiek. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van ernstige dyslexie, dyscalculie, extreem verzuim, angsten, ADHD of ASS. En er is vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat er tegelijkertijd sprake is van twee of meer stoornissen of aandoeningen, geestelijke en/of lichamelijk, met daaropvolgende sociale problemen.' DOC 93 is een door Landstede Groep ingerichte bovenschoolse onderwijsvoorziening, bedoeld om vorm te geven aan Passend Onderwijs.

Waarin verschilt de hulpvraag van de leerlingen nu, ten opzichte van de hulpvraag bij OPDC Het Lumeijn, voor de invoering van de Wet op Passend Onderwijs?


'Het voorgezet speciaal onderwijs moet krimpen. Binnen de reguliere VO-scholen worden al meer leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften geplaatst, maar er is een groep leerlingen die meer specifieke begeleiding nodig heeft. De hulpvraag van leerlingen die doorverwezen worden naar DOC 93 is regelmatig complexer dan voorheen bij het OPDC het geval was. Er stroomt namelijk een grotere groep leerlingen, die veel extra ondersteuning nodig heeft gehad, door naar het regulier VO. Vaak zijn dit de leerlingen die gebaat zijn bij veel extra instructie, voorspelbaarheid en structuur. Het is belangrijk dat de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot wordt en dat deze leerlingen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces leren nemen.' 

Wat is jullie antwoord op die nieuwe, intensievere hulpvraag?


'Het komend jaar moet duidelijk worden op welke manier wij onze expertise het beste kunnen inzetten. Ik denk dat we dat het beste kunnen doen door meer en meer maatwerk te bieden en nog beter te differentiëren. Er zullen meer arrangementen aangeboden worden, al dan niet in samenwerking met Rebound. Ouders moeten als deskundigen meer betrokken worden bij de trajecten die we uitzetten. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders moeten bijvoorbeeld weten met welke hulpmiddelen hun kinderen op school werken en dat ze daarbij een begeleidende rol hebben. DOC 93 zal in verbinding met de VO-scholen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de handelingsverlegenheid van de scholen. Het is belangrijk dat we op adequate wijze en met de juiste hulpmiddelen de leerlingen ondersteuning bieden. Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid willen we de leerlingen op deze wijze zoveel mogelijk binnen het regulier onderwijs kansrijk onderwijs bieden, passend bij hun talenten. Het doel blijft altijd om de leerling weer te schakelen naar de reguliere school. Deze overstap zal door DOC 93 goed begeleid worden, zodat de leerling optimale kansen krijgt om zich binnen de reguliere VO-school staande te kunnen houden.'    
Vorige
Volgende
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10